Language

Οι Συνεργάτες μας

Η ομάδα μας

Οι εταίροι και συνεργάτες της εταιρείας μας είναι κάτοχοι διδακτορικών ή/και μεταπτυχιακών διπλωμάτων σε διαφορετικά πεδία του δικαίου με σημαντικό επιστημονικό και συγγραφικό έργο, ενώ ταυτόχρονα δραστηριοποιούνταν ήδη πριν από την ένταξή τους στην «PnP και συνεργάτες» τόσο στη δικαστική επίλυση διαφορών όσο στη συμβουλευτική δικηγορία.

Θέλετε να ενταχθείτε στην ομάδα μας;

Εάν θέλετε να ενταχθείτε στην ομάδα μας στείλτε μας το βιογραφικό σας, και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., LL.M.Eur.

Εταίρος

 • e-mail:phgeorganti@pnplawfirm.gr
 • Βασικές Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές: (LL.M.Eur.) στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, Γερμανία
 • Διδάκτωρ: (Dr. iur.) Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Μονάχου, Γερμανία
 • Δικηγόρος από το έτος:2003
 • Ιδιότητα: Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
 • Δημοσιεύσεις:
  • «Το μέλλον της επιφύλαξης δημοσίας τάξεως στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο» (Die Zukunft des ordre public-Vorbehalts im Europäischen Zivilprozessrecht) Μόναχο 2006 [Διδακτορική Διατριβή, Βραβείο της Νομικής Εταιρείας Μονάχου (Μünchener Juristische Gesellschaft) για την καλύτερη διδακτορική διατριβή στον τομέα του αστικού δικαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2005/2006 και Βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής για το έτος 2006 της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου]
  • «Δυνατότητες και όρια στην εξασφάλιση της εκτελέσεως αποφάσεων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Μöglichkeiten und Grenzen der Sicherstellung der Vollstreckung von Entscheidungen anderer EU-Staaten), Μόναχο, 2003 (Μεταπτυχιακή Διατριβή)
  • «Ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 864/2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές», ΕΠολΔ 2010, 168
  • «Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης αποφάσεων ως ευρωπαϊκών εκτελεστών τίτλων για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις και η εκτέλεσή τους», ΝοΒ 2010, 641
 • Επιστημονική παρουσία: Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων

Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., LL.M.Eur.


 • E-mail: phgeorganti@pnplawfirm.gr
 • B.: Aristotle University of Thessaloniki
 • Postgraduate studies: Magister Legum in European and International Financial Law (LL.M.Eur.), Ludwig-Maximilians-University, Munich, Germany
 • Doctorate: Ludwig-Maximilians-University, Munich, Germany
 • Athens Bar Member since 2003
 • Lawyer at the Supreme Court (Areios Pagos)
 • Foreign Languages: English, French, German, Spanish
 • Publications:
  • “The future of the public policy reservation in European Procedural Law” (Die Zukunft des ordre public-Vorbehalts im Europäischen Zivilprozessrecht), Doctoral thesis, Munich Munich Law Society Award (Münchener Juristische Gesellschaft) for best doctoral dissertation in the field of civil law for the academic year 2005/2006 and University of Munich Law School Award for best doctoral dissertation in the year 2006;
  • “Possibilities and limits to ensure the enforcement of judgments in other EU member states” (Möglichkeiten und Grenzen der Sicherstellung der Vollstreckung von Entscheidungen anderer EU-Staaten), Master Thesis, Munich, 2003;
  • “Regulation (EC) No. 864/2007 on the law applicable on contractual obligations”, EPolD 2010, 168;
  • “The procedure and requirements for the certification of judgments as European Enforcement Orders for uncontested claims and their enforcement”, Nomiko Vima 2010, 641.
 • Member of the Greek Civil Procedure Society.

Αντώνης Παπαδημητρόπουλος, Δ.Ν., LL.M.

Εταίρος

 • e-mail:apapadimitropoulos@pnplawfirm.gr
 • Βασικές Σπουδές:Πτυχίο Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ξένες γλώσσες:Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές:(LL.M.) στο Αστικό Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Freiburg, Γερμανία
 • Διδάκτωρ:(Dr. iur.) Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Freiburg, Γερμανία
 • Δικηγόρος από το έτος:2000
 • Ιδιότητα:Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
 • Μονογραφίες:
  • «Η συμπληρωτική ερμηνεία των δικαιοπραξιών», Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2009.
  • «Schuldverhältnisse mit Schutzwirkung zugunsten Dritter im deutschen Recht» («Ενοχικές σχέσεις με προστατευτική τριτενέργεια στο γερμανικό δίκαιο») (διδακτορική διατριβή), Εκδ. Duncker & Humblot, Βερολίνο 2007.
  • «Die Haftung aus Auskunftsverträgen gegenüber Dritten Empfängern» («Ευθύνη από συμβάσεις παροχής πληροφοριών έναντι τρίτων αποδεκτών») (μεταπτυχιακή εργασία), http://www.scribd.com/doc/25475064.
 • Μελέτες σε νομικά περιοδικά:
  • «Πιθανοτική αιτιότητα και αναλογική αποζημίωση: θεμελίωση και έκταση της ευθύνης», ΕφΑΔ 2011, 127 επ.
  • «Ο ενδοτικός χαρακτήρας της αναγγελίας ως προϋπόθεσης για την εκχώρηση απαιτήσεων (άρθρο 460 ΑΚ)», ΕφΑΔ 2010, 768 επ.
  • «Υπολογισμός της νόμιμης μοίρας σε περίπτωση δωρεάς με παρακράτηση επικαρπίας», Digesta 2010, 136 επ.
  • «Συντρέχον πταίσμα του δέκτη της υπόσχεσης στη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου», Digesta 2008, 159 επ.
  • «Ενοχή με προστατευτική τριτενέργεια (ΕΠΤ) – H νεώτερη εξέλιξη του θεσμού στη Γερμανία και προοπτικές για το ελληνικό δίκαιο», ΧρΙΔ 2005, 305 επ.
 • Συμμετοχές σε συλλογικά ερευνητικά έργα:
  • «Συμβιβασμός – άρθρα 871-872 ΑΚ», συμβολή στην κατ’ άρθρο Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, επιμέλεια του Καθηγητή κ. Απόστολου Γεωργιάδη, 1ος τόμος, Αθήνα 2010.
  • «Καταδολίευση των δανειστών – άρθρα 939-946 ΑΚ», συμβολή στην κατ’ άρθρο Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, επιμέλεια του Καθηγητή κ. Απόστολου Γεωργιάδη, 1ος τόμος, Αθήνα 2010.
  • Εκσυγχρονισμός του αναφερόμενου στο Ελληνικό Κληρονομικό Δίκαιο τμήματος του πολύτομου έργου: Murad Ferid/Karl Firsching (Hrsg.), „Internationales Erbrecht, Quellensammlung mit systematischer Darstellung des materiellen Erbrechts sowie des Kollisionsrechts der wichtigstn Staaten“, Loseblattausgabe, Verlag C. H. Beck, München (στα γερμανικά).
 • Σχολιασμοί και ενημερωτικά σημειώματα επί δημοσιευμένης νομολογίας:
  • ΕφΚρητ 105/2006, ΧρΙΔ 2010, 261 επ
  • ΑΠ 555/2005, ΧρΙΔ 2005, 813
  • ΑΠ 380/2005, ΧρΙΔ 2005, 614 επ
  • ΑΠ 1482/2004, ΧρΙΔ 2005, 425 επ
  • ΑΠ 1389/2004, ΧρΙΔ 2005, 336 επ
 • Επιστημονική παρουσία:Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων

Αντώνης Παπαδημητρόπουλος, Δ.Ν., LL.M.

Ευάγγελος Πουρνάρας, Δ.Ν., LL.M.

Εταίρος

 • e-mail:epournaras@pnplawfirm.gr
 • Βασικές Σπουδές:Πτυχίο Νομικής Σχολής Eθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ξένες γλώσσες:Αγγλικά, Γερμανικά
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές:(LL.M.) στο Aστικό Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Eθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Διδάκτωρ:(Dr. iur.) Νομικής Σχολής Eθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Δικηγόρος από το έτος:2001
 • Ιδιότητα:Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
 • Μονογραφίες:
  • «Η Κοινοπρακτική Σύμπραξη στον Κατασκευαστικό Τομέα –Consortium-». Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2010
  • «Η κατάχρηση της πληρεξουσιότητας», (διδακτορική διατριβή), Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αθήνα 2005
  • «Η ενοχή εις ολόκληρον ως μορφή ασφάλειας των ενοχικών δανειστών» (μεταπτυχιακή εργασία).
 • Μελέτες σε νομικά περιοδικά:
  • «Η κατάχρηση της εξουσίας προς αντιπροσώπευση στο αστικό δίκαιο», Digesta 2006, 1 επ.
  • «Η ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό της αδημοσίευτης γνήσιας κοινοπραξίας κατασκευής ιδιωτικού έργου», ΕφΑΔ 2008, 759 επ.
  • «Η ευθύνη των μελών της αστικής εταιρίας χωρίς νομική προσωπικότητα για τις αδικοπραξίες του διαχειριστή της», Τιμητικός Τόμος Μιχάλη Σταθόπουλου, (Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα), ΙΙ, 2010, 2317 επ.
  • «Η νομική φύση της εκτέλεσης τεχνικών εργασιών σε ακίνητα ως πρόβλημα της ερμηνείας του δικαίου», ΕφΑΔ 2009, 680 επ.
  • «Η αξίωση του διοικητή προς απόδοση των δαπανών στις οποίες προέβη κατ’ εκτέλεση άκυρης λόγω αντίθεσης σε απαγορευτική διάταξη νόμου ή/και στα χρηστά ήθη σύμβασης διαχείρισης ξένης υπόθεσης στο πλαίσιο της γνήσιας θεμιτής διοίκησης αλλοτρίων», ΕφΑΔ 2009, 981 επ.
 • Συμμετοχές σε συλλογικά ερευνητικά έργα:
  • «Νομή – άρθρα 974-983 ΑΚ», συμβολή στον «Αστικό Κώδικα/Ερμηνεία-Σχόλια-Νομολογία/Εμπράγματο Δίκαιο», επιμέλεια του Καθηγητή κ. Ιωάννη Καράκωστα, Αθήνα, 2010.
  • «Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα – άρθρα 211-235 ΑΚ», συμβολή στην κατ’ άρθρο Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, επιμέλεια του Καθηγητή κ. Απόστολου Γεωργιάδη, 1ος τόμος, Αθήνα 2010.
  • «Η συγγένεια – άρθρα 1461-1484 ΑΚ», συμβολή στην κατ’ άρθρο Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, επιμέλεια του Καθηγητή κ. Απόστολου Γεωργιάδη, 2ος τόμος, Αθήνα 2013
  • «Το καταπίστευμα – άρθρα 1923-1941 ΑΚ», συμβολή στην κατ’ άρθρο Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, επιμέλεια του Καθηγητή κ. Απόστολου Γεωργιάδη, 2ος τόμος, Αθήνα 2013
 • Σχολιασμοί και ενημερωτικά σημειώματα επί δημοσιευμένης νομολογίας:
  • Η από 10-01-2006 απόφαση του ΔΕΚ, Υπόθεση C-402/03, ΕΕμπΔ 2006, 299 επ.
  • ΜΠρΚω 1584/2006, ΕΕμπΔ 2007, 88 επ .
  • ΟλΑΠ 14/2007, ΕΕμπΔ 2007, 817 επ.
  • ΜΠρΑθ 3234/2007 ΕφΑστΔ 2008, 24 επ.
 • Επιστημονική παρουσία:Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων

Ευάγγελος Πουρνάρας, Δ.Ν., LL.M.

Έλλη Κύρκα, LL.M.

Συνεργάτης

 • e-mail:ekyrka@pnplawfirm.gr
 • Βασικές Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ξένες γλώσσες:Αγγλικά, Γερμανικά
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Α’ Ιδιωτικού Δικαίου, Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Δικηγόρος από το έτος:2008
 • Ιδιότητα:Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Έλλη Κύρκα, LL.M.

Αλεξία- Μαρία Γιαγκίνη, LL.M.

Συνεργάτης

 • e-mail:agiagini@pnplawfirm.gr
 • Βασικές Σπουδές:Πτυχίο Νομικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ξένες γλώσσες:Αγγλικά, Γαλλικά
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Αστικό Δίκαιο και τις σύγχρονες οικονομικές συναλλαγές (τραπεζικό δίκαιο) της Νομικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Δικηγόρος από το έτος:2014
 • Ιδιότητα:Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

Αλεξία- Μαρία Γιαγκίνη, LL.M.

Σταυριάννα Ηλιοπούλου, LL.M.

Συνεργάτης

 • e-mail: stiliopoulou@pnplawfirm.net
 • Βασικές Σπουδές:Πτυχίο Νομικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Τομέα Β’ Ιδιωτικού Δικαίου, Κατεύθυνσης Πολιτικής Δικονομίας, Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ξένες γλώσσες:Αγγλικά, Γαλλικά
 • Δικηγόρος από το έτος:2011
 • Ιδιότητα:Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

Σταυριάννα Ηλιοπούλου, LL.M.

Αλεξάνδρα Τσατσούλη, LL.M

Συνεργάτης

 • Email: atsatsouli@pnplawfirm.net
 • Βασικές Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Αστικό Δίκαιο και τις σύγχρονες οικονομικές συναλλαγές (τραπεζικό δίκαιο) της Νομικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά.
 • Δικηγόρος από το έτος: 2018.
 • Ιδιότητα: Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις.

Αλεξάνδρα Τσατσούλη, LL.M

Ευσταθία Σταυροπούλου, LL.M

Συνεργάτης

 • Email: estavropoulou@pnplawfirm.net
 • Βασικές Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Άλλες προπτυχιακές Σπουδές: Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων στο University of Pécs (Ουγγαρία).
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές: ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Ειδίκευση Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου) Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά.
 • Δικηγόρος από το έτος: 2019.
 • Ιδιότητα: Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις.

Ευσταθία Σταυροπούλου, LL.M

Μάιρα Στρατούλια

Ασκούμενη Δικηγόρος

 • Email: mstratoulia@pnplawfirm.net
 • Βασικές Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά.

Μάιρα Στρατούλια

Μαρία Πιστεύου

Ασκούμενη Δικηγόρος

 • Email: mpistevou@pnplawfirm.net
 • Βασικές Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά.

Μαρία Πιστεύου

Μαρία Γαστουνιώτη

Ασκούμενη Δικηγόρος

 • Email: mgastounioti@pnplawfirm.net
 • Βασικές Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά.

Μαρία Γαστουνιώτη

Σύλβια Πουλάκη

Γραμματέας

 • e-mail: spoulakis@pnplawfirm.net
 • Βασικές Σπουδές:Executive Personal Assistant (Saint George Commercial College of Greece)
 • Ξένες γλώσσες:Γερμανικά, Αγγλικά
 • Ιδιότητα:Γραμματέας

Σύλβια Πουλάκη

© Copyright 2000 - | PnpLawFirm | All Rights Reserved |